Voorwaarden

Algemene bepalingen en voorwaarden voor opleidingen en cursussen.

Voor de opleidingen zij geen medische toelatingseisen van kracht. Wel adviseert C.O.T.A. de deelnemers om zich medisch te laten keuren.

C.O.T.A. verzorgt bij voorkeur de opleidingen en/of trainingen ter plekke binnen een bedrijf of instelling.
C.O:T.A. behoudt zich het recht voor:

  • opleidingen en/of trainingen in samenspraak en na overleg met betrokkenen, te clusteren met een of meerdere bedrijven/instellingen;
  • bij te veel inschrijvingen aanmelders niet te plaatsen;
  • bij te weinig inschrijvingen een cursus af te lasten;
  • een aanmelding niet te accepteren indien de cursus voor de deelnemer(s) als niet geschikt wordt verondersteld.

De inschrijving is strikt persoonlijk en uw toezegging impliceert akkoordverklaring met de studiebepaling.
Elke inschrijver ontvangt een bevestiging. Op deze bevestiging worden gegevens zoals cursustype, aanvang van de les, lestijden en lesadres vermeld.

Annulering dient altijd schriftelijk te geschieden, geadresseerde C.O.T.A. Leemskuilen 1e te Westerhoven.
Bij annulering tot 20 werkdagen voor aanvang van de cursus wordt 50 procent van het in de offerte of afgesproken cursusgeld inclusief BTW in rekening gebracht.
Bij annulering binnen 20 werkdagen voor aanvang van de cursus wordt het volledige in de offerte of afgesproken cursusgeld inclusief BTW in rekening gebracht.
Het cursusgeld kan niet worden verrekend met toekomstige aanmeldingen of met aanmeldingen van andere personen.
In overleg, met toestemming van C.O.T.A., kan het mogelijk zijn dat een cursus op een ander moment alsnog wordt gegeven waarbij eerder in rekening gebrachte annuleringskosten kunnen komen te vervallen.
Annulering na aanvang van een cursus is op geen enkele wijze mogelijk en dient het volledige factuur- of afgesproken bedrag te worden voldaan.

U dient het verschuldigde factuurbedrag binnen de aangegeven termijn op het factuur, oftewel binnen 30 dagen na factuurdatum, te voldoen. Na het verstrijken van deze 30 dagen bent u in verzuim. U bent vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 3 procent per maand.

In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van u zal het door u verschuldigde factuurbedrag onmiddellijk opeisbaar zijn.
Door u gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, ook als u vermeld dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.

Iedere cursist(e) dient zich te conformeren aan alle besluiten en maatregelen die C.O.T.A. in het algemeen heeft genomen. Indien een cursist(e) zich tijdens de lessen misdraagt, kan hem of haar door de docent verdere deelneming aan de les en de volgende lessen worden geweigerd;
Gedurende de lessen is het niet toegestaan om te eten,drinken en roken ( behoudens in de pauze ).
C.O.T.A. behoudt zich het recht voor om bepaalde opleidingen door een door haar geautoriseerde opleider te laten verzorgen.
Absentie van een cursist(e) tijdens de cursus ontheft de cursist(e) niet van de verplichting tot betaling. Verzuim van een of meerdere lessen geeft geen recht tot gedeeltelijke of gehele restitutie van het cursusgeld.

Het lesmateriaal kan men behouden. Verkoop en/of geheel of gedeeltelijk overnemen, of ter inzage aan derde verstrekken van lesmaterialen is verboden.

De auteursrechten en eigendomsrechten blijven bij C.O.T.A.
Alle prijzen genoemd op deze website zijn voorbehouden aan fouten en per persoon. De prijzen van de aangeboden cursussen zijn exclusief btw, de prijzen op onze webshop zijn inclusief btw.

Reis- en verblijfkosten van de deelnemers aan een opleiding en/of training zijn voor eigen rekening en niet bij het cursusgeld inbegrepen.

Cursisten van C.O.T.A. worden bij de inschrijving voor een cursus automatisch aangemeld voor het examen als de betreffende cursus afgerond wordt met een schriftelijk en/of een praktijk examen.

De aansprakelijkheid van C.O.T.A., voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering;
Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van C.O.T.A. het bedrag van het overeengekomen cursusbedrag. Bij opdrachten met een langere looptijd is de aansprakelijkheid van C.O.T.A. beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde cursusbedrag.

Eventuele geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze studiebepalingen van toepassing zijn of de betreffende studiebepaling en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als van juridische aard, zullen worden beslist door de volgens de normale competentieregels bevoegde burgerlijk rechter.

In afwijking van de wettelijke regels voor bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen de opdrachtgever en C.O.T.A., in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de rechtbank te Eindhoven. C.O.T.A. blijft echter bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

Op elke overeenkomst tussen C.O.T.A. en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
De wederzijdse rechten en verplichtingen uit de overeenkomst, eindigen zodra de overeenkomst is ontbonden.
Alle gegevens die in de brochure/offerte staan vermeld, worden geacht tot de studiebepalingen te behoren.

C.O.T.A. verwerkt gegevens conform de richtlijnen van de AVG.

Westerhoven, 14 juni 2018.